กถาวัตถุ ๑๐ [เมฆิยสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  19 เม.ย. 2552
หมายเลข  11996
อ่าน  1,003
  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 380  ข้อความบางตอนจากเมฆิยสูตร 
 
  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนา  ได้โดยไม่ยาก  ไม่ลำบาก  ซึ่งกถาเครื่องขัดเกลากิเลส  เป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว  เพื่อคลายกำหนัด  เพื่อความดับ  เพื่อความเข้าไปสงบ  เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน คือ อัปปิจฉกถาสันตุฏฐิกถา  ปวิเวกกถา  อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา  ศีลกถา  สมาธิ-กถา  ปัญญากถา  วิมุตติกถา  วิมุตติญาณทัสสนกถา

  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 21 เม.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ