การระลึกชาติ
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  21 เม.ย. 2552
หมายเลข  12012
อ่าน  1,275

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 999

  บทว่า ปุพฺพนิวาสํ - ชาติก่อน คือ สันดานที่อยู่ในชาตินั้นๆ

ทำภพในอดีตที่ใกล้ที่สุดให้เป็นเบื้องต้น. บทว่า อนุสฺสรติ - ย่อมระลึก

ตามไปๆ ด้วยสามารถลำดับขันธ์ หรือด้วยสามารถจุติปฏิสนธิ. จริง

อยู่ ชนทั้ง ๖ คือ เดียรถีย์ ๑. สาวกธรรมดา ๑. มหาสาวก ๑.

อัครสาวก ๑. พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑. พระพุทธเจ้า ๑ ย่อมระลึก

ถึงชาติก่อนนี้ได้.

  ในชนเหล่านั้น เดียรถีย์ทั้งหลาย ย่อมระลึกได้ ๔๐ กัป.

ไม่ยิ่งไปกว่านั้น. เพราะเหตุไร เพราะเดียรถีย์มีปัญญาอ่อน. จริงอยู่

ปัญญาของเดียรถีย์เหล่านั้น  อ่อนเพราะไม่มีการกำหนดนามรูป.

สาวกธรรมดา   ย่อมระลึกได้ ๑๐๐ กัปบ้าง ๑,๐๐๐  กัปบ้าง

เพราะมีปัญญาแก่กล้า.  มหาสาวก ๘๐ รูป  ระลึกได้  แสนกัป.

อัครสาวก ทั้งสองระลึกได้ อสงไขยหนึ่ง กับแสนกัป. พระปัจเจก-

พุทธเจ้า ระลึกได้ สองอสงไขย กับแสนกัป. เพราะอภินิหารของ

พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น มีประมาณเพียงนี้. แต่ พระพุทธเจ้าทั้ง

หลายระลึกได้ ไม่มีกำหนด.


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 21 เม.ย. 2552

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 1000
 

อนึ่ง  เดียรถีย์ทั้งหลาย  ระลึกได้ลำดับขันธ์เท่านั้น  พ้นลำดับ

ไปแล้วไม่สามารถระลึกถึงจุติและปฏิสนธิได้.   เดียรถีย์เหล่านั้นระลึกได้

ไม่พ้นลำดับขันธ์  เหมือนคนตาบอดไม่ปล่อยไม้เท้าเดินไปฉะนั้น.

สาวกธรรมดา  ระลึกได้แม้ตามลำดับขันธ์   ย่อมก้าวไปถึงจุติ

ปฏิสนธิ.  มหาสาวก  ๘๐  รูป  ก็อย่างนั้น.  ส่วน  อัครสาวกทั้งสอง

ไม่มีกิจต้องระลึกตามลำดับขันธ์ คือ  เห็นจุติของอัตภาพหนึ่งแล้ว

แล้วย่อมเห็นปฏิสนธิด้วย  ย่อมก้าวเลยไปถึงจุติและปฏิสนธิอย่างนี้  คือ

ครั้นเห็นจุติของคนอื่นอีก  ย่อมเห็นปฏิสนธิด้วย.  พระปัจเจกพุทธ-

เจ้า  ก็เหมือนกัน.   ส่วน  พระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ไม่มีกิจต้องระลึก

ตามลำดับขันธ์   ไม่มีกิจต้องระลึกก้าวไปถึงจุติปฏิสนธิ   เพราะว่า  พระ-

พุทธเจ้าทั้งหลายทรงปรารถนาฐานะใดๆ   ข้างล่าง  คือ  ล่วงแล้วก็ดี

ข้างบน  คือ  อนาคตก็ดี   ในโกฏิกัปไม่น้อย  ฐานะนั้นๆ   ย่อมปรากฏ

ได้ทีเดียว.  เพราะฉะนั้น  พระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ทรงย่อโกฏิกัปแม้ไม่

น้อย  แล้วปรารถนาฐานะใด ๆ    ทรงก้าวเข้าไปในฐานะนั้นๆ   ด้วย

สามารถแห่งการก้าวไปของพระพุทธเจ้าผู้สีหะ.  ญาณของพระพุทธเจ้า

เหล่านั้นไปอยู่อย่างนี้  ไม่ติดขัดในชาติในระหว่างๆ    ย่อมถือเอาฐานะ

ที่ปรารถนาแล้วๆ .

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ