อสีติมหาสาวก
 
prachern.s
วันที่  23 เม.ย. 2552
หมายเลข  12023
อ่าน  771
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หน้าที่ 560

บรรดาพระสาวก  ๓  พวกนั้น  พระสาวกเหล่านี้  คือท่านพระ-อัญญาโกณฑัญญะ  พระวัปปะ  พระภัททิยะ  พระมหานามะ  พระอัสสชิพระนาลกะ  พระยสะ  พระวิมละ  พระสุพาหุ  พระปุณณชิ  พระควัมปติพระอุรุเวลกัสสปะ  พระนทีกัสสปะ  พระคยากัสสปะ  พระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะ  พระมหากัสสปะ  พระมหากัจจายนะ  พระมหา-โกฏฐิตะ  พระมหากัปปินะ  พระมหาจุนทะ  พระอนุรุทธะ  พระกังขา-เรวตะ  พระอานันทะ  พระนันทกะ  พระภคุ  พระนันทะ  พระกิมพิละพระภัททิยะ  พระราหุล  พระสีวลี  พระอุบาลี  พระทัพพะ พระอุปเสนะพระขทิรวนิยเรวตะ  พระปุณณมันตานีบุตร  พระปุณณสุนาปรันตะพระโสณกุฏิกัณณะ  พระโสณโกฬิวิสะ  พระราธะ  พระสุภูติ  พระ-องคุลิมาล  พระวักกลิ  พระกาฬุทายี  พระมหาอุทายี  พระปิลินทวัจฉะพระโสภิตะ  พระกุมารกัสสปะ  พระรัฏฐปาละ  พระวังคีสะ  พระสภิยะพระเสละ  พระอุปวานะ  พระเมฆิยะ  พระสาคตะ  พระนาคิตะ  พระ-ลกุณฏกภัททิยะ  พระปิณโฑลภารทวาชะ  พระมหาปันถกะ  พระจูฬ-ปันถกะ  พระพากุละ  พระกุณฑธานะ  พระทารุจีริยะ  พระยโสชะพระอชิตะ  พระติสสเมตเตยยะ  พระปุณณกะ  พระเมตตคู  พระโธตกะพระอุปสิวะ  พระนันทะ  พระเหมกะ  พระโตเทยยะ  พระกัปปะ  พระ-ชตุกัณณิ  พระภัทราวุธะ  พระอุทยะ  พระโปสาละ  พระโมฆราชะพระปิงคิยะ  ชื่อว่าเป็นพระอสีติมหาสาวก.

  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 24 เม.ย. 2552

ข้าพเจ้าขอนมัสการหมู่พระอริยสงฆ์นั้น

ผู้เป็นบุตรเกิดแต่พระอุระของพระสัมพุทธเจ้า

เป็นผู้ประเสริฐ มีจิตบริบูรณ์ด้วยหมู่แห่งคุณทั้งหลาย

มีความสำรวมดีแล้ว เป็นเนื้อนาบุญแห่งผู้ปรารถนาบุญ 

มีคุณขจรไปในภพทั้งหลาย อันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้ว

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ