เทวดาธรรลุธรรม
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  20 เม.ย. 2552
หมายเลข  12002
อ่าน  1,220
  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 193

    เมื่อพระศาสดาประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์  ณ  ภพดาวดึงส์ทรงกระทำพระมารดาให้เป็นกายสักขี แสดง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์  สัตว์๘๐ โกฏิ  ดื่มน้ำอมฤต. ในวันเสด็จลงจากเทวโลกสัตว์  ๓๐ โกฏิ   ดื่มน้ำอมฤต  ในสักกปัญหสูตร เทวดา  ๘๐,๐๐๐ ได้ดื่มน้ำอมฤตแล้ว.  ในฐานะทั้ง  ๔  เหล่านี้  คือ  ในมหาสมัยสูตร ในมงคลสูตรในจุลลราหุโลวาทสูตร ในสมจิตตปฏิปทาสูตร สัตว์ผู้ได้ตรัสรู้ธรรมกำหนดไม่ได้. พระองค์เสด็จอุบัติเพื่อความอนุเคราะห์แก่สัตวโลก แม้นี้แล.  เบื้องหน้าแต่นี้จากวันนี้ไป  (และ)  ในอนาคตกาล  พึงทราบเนื้อความในอธิการนี้ดังกล่าวมานี้ แม้ด้วยอำนาจแห่งเหล่าสัตว์ผู้อาศัยพระศาสนาแล้วดำรงอยู่ในทางสวรรค์และพระนิพพาน.


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 20 เม.ย. 2552

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕ - หน้าที่ 325

ในเวลาจบเทศนา   เทวดาทั้งหลายฟังทางแห่งความเสื่อมทั้งหลายแล้วตั้งใจมั่นโดยแยบคาย  สมควรแก่ความสังเวชที่เกิดขึ้นบรรลุโสดาปัตติผล  สก-ทาคามิผล  และอนาคามิผล  พ้นที่จะคณนานับเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า เทวดาทั้งหลายที่บรรลุมรรคผลใน สูตรนั้น  คือ  มหาสมัยสูตร  มงคลสูตร สมจิตตสูตร ราหุโลวาทสูตร  ธรรมจักรสูตร ปราภวสูตร  และเทวตาสมสูตร  มีไม่น้อย ประมาณไม่ได้   ส่วนธรรมาภิสมัยในปราภว- สูตรนี้  พ้นที่จะคณนานับ  ดังนี้.

   จบ  ปรารภววสุตตวัณณนา  แห่งอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อ  ปรมัตถโชติกา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ