ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [4]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [4]
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังการสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีความตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวกับท่านผู้ร่วมสนทนา ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจมาก และทำให้ได้มั่นคงขึ้นในกุศลกรรมทั้งหลาย อันมีปัญญา ความรู้ถูก ความเข้าใจถูก ซึ่งเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งมวล เป็นที่หมายหมายเลข  639
เปิด  569
ปรับปรุง  10 ก.ค. 2563

หนังสือแนะนำ