พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน

พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน
โดย นีนา วัน กอร์คอม

กุศลทุกประเภท เช่น ความเกรงใจผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอดทน จะเกื้อกูลให้เราไปสู่หนทางที่ละคลายความเห็นแก่ตัวและการติดข้อง ครั้งหนึ่งแอแลนพูดในรถไฟที่ไปคยาว่า เราต้องมองการณ์ไกลเพื่อจะได้ถึงจุดหมายในวันหนึ่ง

เราสนทนากันเรื่องสุปปการกะชาดก ซึ่งเป็นพระชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นชาวเรือตาบอด ด้วยสติปัญญาและการเห็นการณ์ไกล ท่านช่วยคนในเรือฝ่าฟันอันตรายไปได้ ท่านคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไร จะเป็นประโยชน์ และอะไรเป็นภัยแก่คนในเรือ และรู้ว่า ทุกคนจะได้กลับไปอย่างปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและเงินทอง....


หมายเลข  101
เปิด  5,697
ปรับปรุง  7 มิ.ย. 2564