ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า สร้างอภิสังขารต่างๆ เป็นส่วนมาก


     ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า  สร้างอภิสังขารต่างๆ เป็นส่วนมาก

     อภิสังขารมี ๓ คือ ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร

     ปุญญาภิสังขาร  คือ กุศลทั้งหลายที่ยังเกี่ยวเนื่องเป็นไปในรูป   อกุศลกรรมทั้งหลายก็เป็นอปุญญาภิสังขาร  อเนญชาภิสังขาร หมายถึงอรูปฌานกุศลจิต 

     เพราะฉะนั้น ในวันหนึ่งๆ สำหรับผู้ที่เป็นปุถุชน ชื่อว่า  ปุถุชน ด้วยอรรถว่า  สร้างอภิสังขารต่างๆ เป็นส่วนมาก ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง กุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง  ซึ่งทุกท่านทราบดีว่า ในวันหนึ่งๆ ท่านกระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมมาก


  หมายเลข 7923
  17 ก.ค. 2558