ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า ชนนี้เป็นปุถุ


    อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า ชนนี้เป็นปุถุ คือ ถึงการนับว่าเป็นพวกหนึ่งทีเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับพระอริยะทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยคุณ มีศีล และสุตะ เป็นต้น แสดงว่าแยกจากกันโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่เป็นปุถุชน กับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคล


    หมายเลข 7927
    17 ก.พ. 2564