ชื่อว่าปุถุชน ล้วนแต่เบือนหน้าหนีธรรมของพระอริยะ มีแต่ยึดมั่นอยู่ในธรรมต่ำๆ


  ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า ถูกความเร่าร้อนต่างๆ ให้เร่าร้อนอยู่เป็นส่วนมาก

  ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า กำหนัด ยินดี รักใคร่ สยบ หมกมุ่น ติด ขัด พัวพันอยู่ในเบญจกามคุณเป็นส่วนมาก

  ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า ถูกนิวรณธรรมทั้ง ๕ กางกั้น ปิดบัง ซ่อนไว้เป็นส่วนมาก

  อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ปุถุชน เพราะหยั่งลงภายในของชนส่วนมาก คือ พ้นคนณา ซึ่งล้วนแต่เบือนหน้าหนีธรรมของพระอริยะ มีแต่ยึดมั่นอยู่ในธรรมต่ำๆ ก็มี จริงไหมคะ

  ถาม

  สุ.   รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ความยินดีพอใจ

  ถาม

  สุ.   ก็จะอยู่ต่อไปหรือคะ

  ผู้ถาม

  สุ.   ทำไมจะไม่พ้น ผู้ที่ท่านพ้น มีนี่คะ ถ้าท่านที่พ้นได้ มี ผู้ที่อบรมเจริญหนทางเช่นเดียวกัน ก็ย่อมจะพ้นได้ อย่าคิดว่าจะต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ซิคะ

  เพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้ ก็เป็นผู้ที่ล้วนแต่เบือนหน้าหนีธรรมของพระอริยะ ถ้าคิดว่า ไม่สามารถที่จะพ้น และยังคงไม่ประพฤติปฏิบัติที่จะให้พ้น ก็ยังคงมีแต่ยึดมั่นอยู่ในธรรมต่ำๆ


  หมายเลข 7926
  17 ก.พ. 2564