อันธปุถุชน และ กัลยาณปุถุชน


    ด้วย ๒ บท ที่ว่า ปุถุชนผู้มิได้สดับ ดังที่กล่าวมานี้ พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ได้ตรัสปุถุชนนั้นใด เป็น ๒ พวก คือ อันธปุถุชนพวกหนึ่งกัลยาณปุถุชนพวกหนึ่ง


    หมายเลข 7928
    17 ก.พ. 2564