ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า ถูกโอฆะต่างๆ พัดไปเป็นส่วนมาก


  ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า  ถูกโอฆะต่างๆ พัดไปเป็นส่วนมาก

  โอฆะก็เป็นอกุศลกรรมประเภทหนึ่ง ได้แก่ กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ และอวิชโชฆะ

  ความยินดีพอใจในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ เป็นกาโมฆะ วันหนึ่งๆ ถูกพัดไปมากไหมคะ  ความพอใจในรูปที่ปรากฏทางตา  ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ

  นอกจากนั้นยังมีภโวฆะ ความยินดีพอใจในขันธ์ ในภพที่กำลังเป็นอยู่ ไม่อยากจะจากโลกนี้ไป  นั่นก็เป็นภโวฆะ แล้วก็ยังมีทิฏโฐฆะ คือ ความเห็นผิด เป็นความเห็น เป็นอกุศลธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งพัดไปทำให้ไม่กลับมาสู่ความเห็นถูก

  เพราะฉะนั้นเป็นอันตรายมาก ถ้ามีความเห็นผิดเพียงเล็กน้อย แล้วก็จะทำให้ความเห็นผิดนั้นพาไปสู่ความเห็นผิดที่มากขึ้นและลึกขึ้น ก็ยากแก่การที่จะละ

  นอกจากนั้นก็มีอวิชโชฆะ คือ โอฆะ ห้วงน้ำ คือ อวิชชา ความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง

  แล้วจะเป็นปุถุชนจริงๆ ไหมคะ เพราะว่าพร้อมไปด้วยโอฆะทั้ง ๔ คือ ทั้งกาโมฆะ  ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ  และอวิชโชฆะ

  ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมและไม่อบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้น  ก็จะต้องถูกพัดไป และเป็นผู้หนาด้วยอกุศลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


  หมายเลข 7924
  17 ก.ค. 2558