มิจฉามรรค ๔ นำไปสู่ทุคติ


  ทางฝ่ายมิจฉามัคค์   ก็มีมิจฉาทิฏฐิ   ความเห็นผิด  นำไปสู่ทุคติแน่  จะไม่นำไปสู่สุคติเลย  มิจฉาสังกัปปะ  การดำริผิด  เมื่อมีความเห็นผิด   การดำริก็ต้องผิดด้วย   เพราะฉะนั้น  เมื่อมีความเห็นผิด  มีการดำริผิด  มิจฉาวายามะ   ความพยายามผิดก็ต้องมี   และพร้อมกันนั้น   ก็ต้องมีมิจฉาสมาธิเกิดร่วมด้วย

  เพราะฉะนั้น ทางฝ่ายองค์ธรรมของมัคคปัจจัยมี ๑๒ คือ ปัญญาเจตสิก ๑  วิตกเจตสิก  ซึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะ ๑   สัมมาวาจา ๑   สัมมากัมมันตะ ๑   สัมมาอาชีวะ ๑   สัมมาวายาโม คือวิริยะ ๑   สัมมาสติ ๑  สัมมาสมาธิ ๑  ทางฝ่ายที่เป็นมิจฉามัคค์  เป็นทางที่จะนำไปสู่ทุคติมี ๔ คือ  มิจฉาทิฏฐิ ๑   มิจฉาสังกัปปะ ๑   มิจฉาวายามะ ๑  มิจฉาสมาธิ ๑

  กลัวไหมคะมิจฉาสมาธิ  หรือว่าถ้าเป็นสมาธิ  ก็อยากจะเป็น   ไม่คิดว่าจะเป็นมิจฉาหรือสัมมา  แต่ว่าอย่าลืมว่า  ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิแล้ว  เป็นทางนำไปสู่ทุคติ  ไม่ใช่เป็นทางนำไปสู่สุคติ

  สำหรับมัคคปัจัย  ก็จะไม่เกิดกับอเหตุกจิต


  หมายเลข 6035
  27 ส.ค. 2558