มิจฉามรรค ๔ นำไปสู่ทุคติ


       ทางฝ่ายมิจฉามัคค์    ก็มีมิจฉาทิฏฐิ    ความเห็นผิด   นำไปสู่ทุคติแน่   จะไม่นำไปสู่สุคติเลย   มิจฉาสังกัปปะ   การดำริผิด   เมื่อมีความเห็นผิด    การดำริก็ต้องผิดด้วย    เพราะฉะนั้น  เมื่อมีความเห็นผิด   มีการดำริผิด   มิจฉาวายามะ    ความพยายามผิดก็ต้องมี    และพร้อมกันนั้น   ก็ต้องมีมิจฉาสมาธิเกิดร่วมด้วย

       เพราะฉะนั้น ทางฝ่ายองค์ธรรมของมัคคปัจจัยมี ๑๒ คือ ปัญญาเจตสิก ๑   วิตกเจตสิก   ซึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะ ๑    สัมมาวาจา ๑    สัมมากัมมันตะ ๑    สัมมาอาชีวะ ๑    สัมมาวายาโม คือวิริยะ ๑    สัมมาสติ ๑   สัมมาสมาธิ ๑   ทางฝ่ายที่เป็นมิจฉามัคค์   เป็นทางที่จะนำไปสู่ทุคติมี ๔ คือ  มิจฉาทิฏฐิ ๑    มิจฉาสังกัปปะ ๑    มิจฉาวายามะ ๑   มิจฉาสมาธิ ๑

       กลัวไหมคะมิจฉาสมาธิ  หรือว่าถ้าเป็นสมาธิ   ก็อยากจะเป็น    ไม่คิดว่าจะเป็นมิจฉาหรือสัมมา   แต่ว่าอย่าลืมว่า   ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิแล้ว   เป็นทางนำไปสู่ทุคติ   ไม่ใช่เป็นทางนำไปสู่สุคติ

       สำหรับมัคคปัจัย   ก็จะไม่เกิดกับอเหตุกจิต


  หมายเลข 6035
  27 ส.ค. 2558