เจตนาเจตสิกไม่ใช่องค์มรรค จึงไม่เป็นมัคคปัจจัย


         ไม่มีเจตนาเจตสิกในมัคค์เลยใช่ไหมคะ   เจตนาเจตสิกไม่ใช่มัคค์   แต่เจตนาเจตสิกเป็นกัมมปัจจัย   คือเป็นสภาพธรรมที่ขวนขวายที่กระทำกิจให้สำเร็จ    เพราะฉะนั้นเจตนานั่นเอง   เป็นสภาพที่กระทำ    คือเป็นตัวกระทำกิจต่าง ๆ   แต่ว่าการที่เจตนาจะเกิดขึ้นกระทำกิจให้สำเร็จลงไปแต่ละครั้ง    ทางกาย   หรือทางวาจา   หรือทางใจนั้น   ต้องอาศัยมัคค์    ต้องเกิดกับมัคค์   เช่นปัญญาเจตสิกเกิดขึ้น   ก็จะมีเจตนาที่เป็นกุศลที่กระทำกรรมต่าง ๆ     โดยปัญญานั่นเองเป็นทางให้กรรมนั้นเกิดขึ้น

         สำหรับคนที่ไม่มีปัญญา   หรือว่าไม่ได้สะสมอบรมความสนใจในการที่จะเจริญปัญญา   แม้ว่ากุศลจิตจะเกิด   ก็ไม่มีทางที่จะทำให้กุศลนั้นเป็นไปในทางปัญญาได้    เพราะฉะนั้นในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้น    จะเป็นทางให้กรรมที่เป็นกายกรรมบ้าง    วจีกรรมบ้าง   มโนกรรมบ้างเป็นกุศลเกิดขึ้นในทางของปัญญา    เพราะเหตุว่าตัวปัญญาเป็นทาง   แต่เจตนาเป็นผู้กระทำ   ซึ่งการกระทำนั้นต้องแล้วแต่ทาง    เหมือนกับการที่จะไปสู่ที่หนึ่งที่ใด    มีผู้ที่จะไป    แต่ก็จะต้องมีหนทางที่จะไปด้วย    ไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้จะไป   โดยไม่มีหนทางที่จะไป    เพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปนั้นคือกรรม    แต่หนทางที่ไปนั้นคือมัคค์    ที่จะให้กรรมนั้นสำเร็จเป็นฝ่ายกุศล   หรือว่าเป็นฝ่ายอกุศล


    หมายเลข 6037
    27 ส.ค. 2558