เจตนาเจตสิกไม่ใช่องค์มรรค จึงไม่เป็นมัคคปัจจัย


    ไม่มีเจตนาเจตสิกในมัคค์เลยใช่ไหมคะ  เจตนาเจตสิกไม่ใช่มัคค์  แต่เจตนาเจตสิกเป็นกัมมปัจจัย  คือเป็นสภาพธรรมที่ขวนขวายที่กระทำกิจให้สำเร็จ   เพราะฉะนั้นเจตนานั่นเอง  เป็นสภาพที่กระทำ   คือเป็นตัวกระทำกิจต่าง ๆ  แต่ว่าการที่เจตนาจะเกิดขึ้นกระทำกิจให้สำเร็จลงไปแต่ละครั้ง   ทางกาย  หรือทางวาจา  หรือทางใจนั้น  ต้องอาศัยมัคค์   ต้องเกิดกับมัคค์  เช่นปัญญาเจตสิกเกิดขึ้น  ก็จะมีเจตนาที่เป็นกุศลที่กระทำกรรมต่าง ๆ   โดยปัญญานั่นเองเป็นทางให้กรรมนั้นเกิดขึ้น

    สำหรับคนที่ไม่มีปัญญา  หรือว่าไม่ได้สะสมอบรมความสนใจในการที่จะเจริญปัญญา  แม้ว่ากุศลจิตจะเกิด  ก็ไม่มีทางที่จะทำให้กุศลนั้นเป็นไปในทางปัญญาได้   เพราะฉะนั้นในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้น   จะเป็นทางให้กรรมที่เป็นกายกรรมบ้าง   วจีกรรมบ้าง  มโนกรรมบ้างเป็นกุศลเกิดขึ้นในทางของปัญญา   เพราะเหตุว่าตัวปัญญาเป็นทาง  แต่เจตนาเป็นผู้กระทำ  ซึ่งการกระทำนั้นต้องแล้วแต่ทาง   เหมือนกับการที่จะไปสู่ที่หนึ่งที่ใด   มีผู้ที่จะไป   แต่ก็จะต้องมีหนทางที่จะไปด้วย   ไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้จะไป  โดยไม่มีหนทางที่จะไป   เพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปนั้นคือกรรม   แต่หนทางที่ไปนั้นคือมัคค์   ที่จะให้กรรมนั้นสำเร็จเป็นฝ่ายกุศล  หรือว่าเป็นฝ่ายอกุศล


    หมายเลข 6037
    27 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari