อเหุตกจิต ๑๘ ไม่ชื่อว่าเป็นมัคคปัจจัย


       เพราะฉะนั้นสำหรับมัคคปัจจัยนี้เกิดกับกุศลจิตได้   เกิดกับอกุศลจิตได้    เกิดกับวิบากจิตได้   เกิดกับกิริยาจิตได้   แต่สำหรับอเหตุกจิตทั้งหมด ๑๘ ดวง    เป็นจิตซึ่งอ่อนกำลัง   ไม่มีกำลัง   เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย    คือกรรมในอดีตที่ได้กระทำไว้   เป็นปัจจัยทำให้วิบากจิตซึ่งเป็นอกุศลวิบาก ๗ ดวง   และกุศลวิบากซึ่งเป็นอเหตุกะ ๘ ดวง   และกิริยาที่เป็นเหตุกะเกิดขึ้นเท่านั้น   ทำกิจหน้าที่ให้สำเร็จการรู้อารมณ์ทางทวารแต่ละทวารเท่านั้นเอง   

       เพราะฉะนั้นนอกจากในขณะปฏิสนธิแล้ว   เจตสิกเหล่านี้ไม่ชื่อว่ามัคคปัจัย    เมื่อเกิดกับ อเหตุกจิต

       นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดซึ่งจะศึกษาได้ต่อไปในเหตุผล   แต่สำหรับที่กล่าวถึงเรื่องของฌานปัจจัยและมัคคปัจจัยในที่นี้พอสังเขป    ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่า   ในขณะปฏิสนธินั้นเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย   แม้ว่าเป็นวิตกเจตสิกที่เกิดกับอุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก   หรืออุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก   ก็เป็นฌานปัจจัยและมัคคปัจจัย

       มีข้อสงสัยอะไรไหมในตอนนี้


  หมายเลข 6042
  26 ส.ค. 2558