เจตสิกที่เป็นสัมมามรรคมี ๘


         เพราะฉะนั้นสำหรับเจตสิกซึ่งเป็นสัมมามัคค์  มี ๘ ได้แก่  ปัญญาเจตสิก   วิตกเจตสิก     สัมมาวาจาเจตสิก   สัมมากัมมันตเจตสิก    สัมมาอาชีวเจตสิก    วิริยเจตสิก   สติเจตสิก   และสมาธิหรือเอกัคคตาเจตสิก    ซึ่งไม่มีเจตนาเจตสิกเลยสำหรับมัคคปัจจัย


    หมายเลข 6038
    26 ส.ค. 2558