เจตสิกที่เป็นสัมมามรรคมี ๘


    เพราะฉะนั้นสำหรับเจตสิกซึ่งเป็นสัมมามัคค์  มี ๘ ได้แก่  ปัญญาเจตสิก  วิตกเจตสิก   สัมมาวาจาเจตสิก  สัมมากัมมันตเจตสิก   สัมมาอาชีวเจตสิก   วิริยเจตสิก  สติเจตสิก  และสมาธิหรือเอกัคคตาเจตสิก   ซึ่งไม่มีเจตนาเจตสิกเลยสำหรับมัคคปัจจัย


    หมายเลข 6038
    26 ส.ค. 2558