เจตสิกที่เป็นองค์มรรคมีเพียง ๑๒


  สำหรับฌานปัจจัยนี้คู่กันกับมัคคปัจจัย

  มัคค์ คือ ทาง  เพราะฉะนั้นต้องทราบว่าสภาพธรรมที่เป็นทาง  ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรบ้าง  เจตสิกทั้งหมดมี ๕๒ ประเภท  แต่สำหรับเจตสิกซึ่งเป็นองค์มัคค์มีเพียง ๑๒ คือ  ปัญญาเจตสิก ๑  วิตกเจตสิก ๑  สัมมาวาจาเจตสิก ๑   สัมมากัมมันตเจตสิก ๑   สัมมาอาชีวเจตสิก ๑   วิริยเจตสิก ๑  สติเจตสิก ๑   สมาธิเจตสิก ๑  ที่เป็นสัมมาเป็นฝ่ายกุศลมี ๘  ตามที่ท่านผู้ฟังก็ได้ยินบ่อย ๆ ว่า มัคค์มีองค์ ๘

  สำหรับทางฝ่ายอกุศลมี ๔ คือ  มิจฉาทิฏฐิ ๑  มิจฉาสังกัปปะ  ซึ่งได้แก่วิตกเจตสิก ๑  มิจฉาวายามะ  ก็ได้แก่วิริยเจตสิก ๑   และมิจฉาสมาธิ ๑ 


  หมายเลข 6036
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari