เจตสิกที่เป็นองค์มรรคมีเพียง ๑๒


         สำหรับฌานปัจจัยนี้คู่กันกับมัคคปัจจัย

         มัคค์ คือ ทาง   เพราะฉะนั้นต้องทราบว่าสภาพธรรมที่เป็นทาง   ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรบ้าง   เจตสิกทั้งหมดมี ๕๒ ประเภท   แต่สำหรับเจตสิกซึ่งเป็นองค์มัคค์มีเพียง ๑๒ คือ   ปัญญาเจตสิก ๑   วิตกเจตสิก ๑   สัมมาวาจาเจตสิก ๑    สัมมากัมมันตเจตสิก ๑     สัมมาอาชีวเจตสิก ๑    วิริยเจตสิก ๑   สติเจตสิก ๑    สมาธิเจตสิก ๑  ที่เป็นสัมมาเป็นฝ่ายกุศลมี ๘   ตามที่ท่านผู้ฟังก็ได้ยินบ่อย ๆ ว่า มัคค์มีองค์ ๘

         สำหรับทางฝ่ายอกุศลมี ๔ คือ  มิจฉาทิฏฐิ ๑   มิจฉาสังกัปปะ  ซึ่งได้แก่วิตกเจตสิก ๑   มิจฉาวายามะ  ก็ได้แก่วิริยเจตสิก ๑    และมิจฉาสมาธิ ๑  


    หมายเลข 6036
    27 ส.ค. 2558