วิตกเจตสิกเกิดขึ้นขณะใด เป็นฌานปัจจัยในขณะนั้น


    แต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้เจริญฌาน   วิตกเจตสิกเกิดขึ้นขณะใด   ก็เป็นฌานปัจจัยในขณะนั้น   เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตในอบายภูมิ คือ อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากมีฌานปัจจัย   เพราะเหตุว่า  วิตกเจตสิกเป็นฌานปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตและกัมมัชรูปที่เกิดพร้อมกันในขณะนั้น  ในขณะปฏิสนธิต้องมีฌานปัจจัย  เพราะเหตุว่าทำกิจปฏิสนธิ


    หมายเลข 6032
    27 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari