วิตกเจตสิกเกิดขึ้นขณะใด เป็นฌานปัจจัยในขณะนั้น


         แต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้เจริญฌาน    วิตกเจตสิกเกิดขึ้นขณะใด    ก็เป็นฌานปัจจัยในขณะนั้น    เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตในอบายภูมิ คือ อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากมีฌานปัจจัย     เพราะเหตุว่า  วิตกเจตสิกเป็นฌานปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตและกัมมัชรูปที่เกิดพร้อมกันในขณะนั้น   ในขณะปฏิสนธิต้องมีฌานปัจจัย   เพราะเหตุว่าทำกิจปฏิสนธิ


    หมายเลข 6032
    27 ส.ค. 2558