ฌานปัจจัย ได้แก่ สภาพธรรมที่เป็นองค์ฌาน ๗


         สำหรับฌานปัจจัย   ไม่มีปัญหาอะไรมาก    เพียงแต่ว่าได้แก่สภาพธรรมที่เป็นองค์ฌาน ๗    ได้แก่ วิตกเจตสิก ๑   วิจารเจตสิก ๑    ปีติเจตสิก ๑    โสมนัสเวทนา ๑    โทมนัสเวทนา ๑   อุเบกขาเวทนา ๑   และเอกัคคตาเจตสิก ๑   นี่คือฌานปัจจัย   

         เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องการอบรมเจริญความสงบ    จะขาดสภาพธรรมที่เป็นองค์ฌานเหล่านี้ไม่ได้เลย    คือจะต้องมีวิตก    วิจาร   ปีติ    และเมื่อเป็นการเจริญความสงบ    เวทนาก็ต้องประกอบด้วยโสมนัส   สำหรับฌานที่ ๑   จนถึงฌานที่ ๔   โดยจตุตถนัย    และสำหรับปัญจกนัย  คือฌานที่ ๕   ก็เป็นอุเบกขาเวทนา   และต้องประกอบด้วยเอกัคคตาเจตสิก   เพราะเหตุว่าสภาพธรรม ๕ นี้  เป็นปฏิปักษ์กับนิวรณธรรม ๕


    หมายเลข 6031
    27 ส.ค. 2558