รู้จักอินทรีย์ตามเป็นจริง ไม่อาลัยในรูปร่างอิริยาบถใดๆที่ยึดถือ


    การที่จะรู้จักอินทรีย์ตามความเป็นจริง   คือ ในขณะใดที่รูปใดปรากฏทางทวารใด  สติระลึกรู้ลักษณะของรูปนั้นที่กำลังปรากฏในขณะนั้น  แล้วไม่อาลัยเยื่อใยในรูปร่าง   ในอิริยาบถ  ซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเรา  ต้องไม่มีรวมอยู่ในที่นั้น   จึงจะชื่อว่าเพิกอิริยาบถ

    มิฉะนั้นคำว่าเพิกอิริยาบถ   จะไม่มีความหมายอะไรเลย   ถ้ายังคงมีรูปร่างนั้นอยู่   ถ้ายังคงมีอิริยาบถนั้นอยู่   คำว่าเพิกอิริยาบถก็ไม่มีความหมาย  แต่ที่จะรู้ลักษณะทางแต่ละอินทรีย์ได้ตามความเป็นจริง  ก็เพราะเพิกอิริยาบถ   จึงจะรู้ลักษณะสภาพธรรมที่เป็นอนัตตา  แล้วก็ไม่เที่ยง  และเป็นทุกข์   เพราะเกิดดับ


    หมายเลข 6021
    27 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari