รู้จักอินทรีย์ตามเป็นจริง ไม่อาลัยในรูปร่างอิริยาบถใดๆที่ยึดถือ


         การที่จะรู้จักอินทรีย์ตามความเป็นจริง    คือ ในขณะใดที่รูปใดปรากฏทางทวารใด   สติระลึกรู้ลักษณะของรูปนั้นที่กำลังปรากฏในขณะนั้น  แล้วไม่อาลัยเยื่อใยในรูปร่าง    ในอิริยาบถ   ซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเรา   ต้องไม่มีรวมอยู่ในที่นั้น     จึงจะชื่อว่าเพิกอิริยาบถ

         มิฉะนั้นคำว่าเพิกอิริยาบถ    จะไม่มีความหมายอะไรเลย    ถ้ายังคงมีรูปร่างนั้นอยู่    ถ้ายังคงมีอิริยาบถนั้นอยู่    คำว่าเพิกอิริยาบถก็ไม่มีความหมาย   แต่ที่จะรู้ลักษณะทางแต่ละอินทรีย์ได้ตามความเป็นจริง   ก็เพราะเพิกอิริยาบถ     จึงจะรู้ลักษณะสภาพธรรมที่เป็นอนัตตา  แล้วก็ไม่เที่ยง   และเป็นทุกข์   เพราะเกิดดับ


    หมายเลข 6021
    27 ส.ค. 2558


    หัวข้อแนะนำ