ทำไมมหาภูตรูปไม่เป็นอินทรีย์


       เพราะฉะนั้นก็จะขอกล่าวถึงอินทรียะที่เป็นรูปเสียก่อนที่ว่า   สำหรับอินทรียะ ๒๒   นั้น      เป็นรูป ๗   

       ท่านผู้ฟังควรที่จะได้พิจารณาว่า   ทำไมมหาภูตรูปไม่เป็นอินทรียะ ถูกไหมคะ    เป็นมหาภูตรูป    เป็นรูปใหญ่   เท่ากับว่าเป็นประธานของรูป    เพราะเหตุว่าถ้าปราศจากมหาภูตรูปแล้ว    รูปอื่น ๆ จะมีไม่ได้เลย    จักขุปสาทก็มีไม่ได้    โสตปสาท    ฆานปสาท   ชิวหาปสาท     กายปสาท    ก็มีไม่ได้   แต่เพราะเหตุใดมหาภูตรูปจึงไม่เป็นอินทรียะ    ไม่เป็นใหญ่   

       เคยลองคิดไหม   เป็นมหาภูตรูป   แต่ไม่เป็นอินทรีย์   ไม่เป็นใหญ่   เพราะเหตุว่ามหาภูตรูปนี้มีอยู่ทั่วไป    ทั้งภายในและภายนอก

       ที่กายก็มีมหาภูตรูป    แต่จะรู้ลักษณะของมหาภูตรูปได้ไหมถ้าไม่มีกายปสาท     ซึ่งเป็นอินทรียะ     เพราะฉะนั้นสภาพของรูปที่เป็นใหญ่จริง ๆ   ไม่ใช่มหาภูตรูป    แต่เป็นอินทรียรูป    ซึ่งเป็นทวารหรือว่าเป็นทางที่จะทำให้รูปอื่นๆปรากฏได้    เช่นทางตา   มีสีสันวรรณะปรากฏ     แต่เพียงไม่มีจักขุปสาทเป็นจักขุนทรีย์    รูปทั้งหมดไม่ปรากฏเลย     ที่ท่านผู้ฟังเห็นเป็นจิตรกรรมสวย ๆ งาม ๆ ต่าง ๆ      เป็นพระพุทธรูปทองคำบ้าง    เป็นพระพุทธรูปที่มีค่าต่าง ๆ บ้าง     ลองคิดถึงผู้ที่ไม่มีจักขุปสาท   คือ ไม่มีจักขุนทรีย์    ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่า   สิ่งที่ปรากฏทางตาสำหรับบุคคลที่มีจักขุปสาทนั้นเป็นอย่างไร    แต่ว่าสามารถที่จะกระทบสัมผัส    ถ้ามีกายปสาท    ก็กระทบสัมผัสมหาภูตรูปได้    แต่ยังไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา    ซึ่งเป็นรูปารมณ์   หรือเป็นวรรณะ   เป็นสีสันต่าง ๆ ได้

       เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า   ตัวของมหาภูตรูปเองก็ดี   หรือรูปที่ปรากฏทางตา    เสียงที่ปรากฏทางหู   กลิ่นที่ปรากฏทางจมูก    รสที่ปรากฏทางลิ้น   เหล่านั้นทั้งหมด   จะไม่สามารถปรากฏเลย   ถ้าขาดปสาทรูปซึ่งเป็นอินทรียะ   

       เพราะฉะนั้นแม้ว่าที่ตัวนี้จะมีรูปถึงแต่ละท่านคนละ ๒๗ รูป    ก็ควรที่จะได้ทราบว่า    รูปใดเป็นอินทรีย์   นี่จะต้องรู้ในความเป็นอินทรีย์ของรูปนั้น   มิฉะนั้นแล้วปัญญาไม่เจริญ   ไม่สามารถที่จะเห็นสภาพความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมทั้งหลายทั้งนามธรรมและรูปธรรมได้

       แต่ถ้าพูดถึงอินทรีย์เฉย ๆ    โดยไม่เจริญสติปัฏฐานเลย   จะไม่มีความหมายเลย   จะไม่เข้าถึงลักษณะสภาพความเป็นอินทรีย์ของตา   หรือหู   หรือจมูก   หรือลิ้น   หรือกาย   เพราะเหตุว่าไม่ได้พิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางทวารต่าง ๆ เหล่านั้น


  หมายเลข 6010
  27 ส.ค. 2558