ทำไมโลภะไม่เป็นใหญ่


  ถาม    ……   ไม่ได้ยิน  …..

  สุ.     ปัญหานี้น่าคิด   ท่านผู้ฟังถามว่า   ทำไมโลภะไม่เป็นใหญ่    ซึ่งที่จริงแล้วเป็นสมุทัยใช่ไหมคะ

  ประวิทย์     ครับ

  สุ.     ถ้าไม่มีโลภะ    หรือว่าดับโลภะแล้ว   สังสารวัฏฏ์ย่อมไม่มี   แต่อะไรใหญ่กว่าโลภะ   ที่ดับโลภะได้

  ประวิทย์     ปัญญา

  สุ.     ปัญญา   เพราะฉะนั้นปัญญาเป็นอินทรีย์


  หมายเลข 6011
  27 ส.ค. 2558