ทำไมโลภะไม่เป็นใหญ่


  ถาม   ……  ไม่ได้ยิน  …..

  สุ.   ปัญหานี้น่าคิด  ท่านผู้ฟังถามว่า  ทำไมโลภะไม่เป็นใหญ่   ซึ่งที่จริงแล้วเป็นสมุทัยใช่ไหมคะ

  ประวิทย์   ครับ

  สุ.   ถ้าไม่มีโลภะ   หรือว่าดับโลภะแล้ว  สังสารวัฏฏ์ย่อมไม่มี  แต่อะไรใหญ่กว่าโลภะ   ที่ดับโลภะได้

  ประวิทย์   ปัญญา

  สุ.   ปัญญา  เพราะฉะนั้นปัญญาเป็นอินทรีย์


  หมายเลข 6011
  27 ส.ค. 2558