ศึกษาเรื่องของอินทรีย์เพื่อเกื้อกูลการอบรมเจริญปัญญา


         สำหรับการศึกษาเรื่องของอินทรีย์   หรือว่าเรื่องของธรรมทั้งหลาย   อย่าลืมจุดประสงค์ว่า เพื่อที่จะเกื้อกูลการอบรมเจริญปัญญาที่สามารถจะรู้แจ้งสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ    ตามปกติตามความเป็นจริง   จนสามารถที่จะดับกิเลสได้    เพื่อที่จะให้เห็นว่า   สภาพธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน    ไม่ใช่สัตว์   ไม่ใช่บุคคล

         เพราะฉะนั้นแม้เรื่องของอินทรียปัจจัยเพียงปัจจัยเดียว ก็สามารถที่จะแสดงถึงธรรม    ซึ่งเกื้อกูลแก่การที่จะอบรมเจริญปัญญา ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยตลอด   คือ  ทางตา   ทางหู   ทางจมูก   ทางลิ้น   ทางกาย   ทางใจ  เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอินทรียรูป คือ จักขุนทรีย์   ตา   โสตินทรีย์  หู   ฆานินทรีย์  จมูก    ชิวหินทรีย์   ลิ้น    กายินทรีย์   กายปสาท    และมนินทรีย์    โลกจะปรากฏไหมคะ     ไม่มีเลย    แล้วก็จะสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมอะไรได้

         เพราะฉะนั้นการที่จะรู้แจ้งสภาพของธรรมนั้น   จะปราศจากการเข้าใจเรื่องของอินทรีย์โดยถ่องแท้ไม่ได้เลย    ไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่า  อินทรีย์มี ๒๒   แล้วเป็นอินทรีย์ปัจจัย ๒๐    แต่จะต้องรู้ลักษณะจริง ๆ ของอินทรียะแต่ละอย่างที่จะเกื้อกูลต่อการที่จะให้รู้แจ้งสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา     ทางหู     ทางจมูก    ทางลิ้น     ทางกาย    ทางใจด้วย


    หมายเลข 6009
    27 ส.ค. 2558