เรื่องของอินทรีย์ไม่ใช่อยู่ที่อื่น กำลังมีในขณะนี้


    เรื่องของอินทรีย์ไม่ใช่อยู่ที่อื่น  ทุกท่านกำลังมีตา  หู  จมูก  ลิ้น   กาย   มีแม้อิตถินทรีย์  ปุริสินทรีย์   ชีวิตินทรีย์   มนินทรีย์  มีแม้สุขินทรีย์  ทุกขินทรีย์   โสมนัสสินทรีย์   โทมนัสสินทรีย์   หรืออุเบกขินทรีย์   แต่ว่าจะมีสัทธินทรีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์   สมาธินทรีย์  ปัญญินทรีย์   มากน้อยขนาดไหน   และข้อสำคัญที่สุดคือ  ทุกท่านรู้เอง   ด้วยตัวของตัวเองว่า   การอบรมเจริญภาวนาไม่เป็นโมฆะ   จนกว่าอนัญญาตัญญัตสามีตินทรียะจะเกิด   ซึ่งถ้าเกิดแล้ว   ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องเจริญต่อไป   จนกระทั่งถึงอัญญินทรีย์และอัญญาตาวินทรีย์


    หมายเลข 5958
    27 ส.ค. 2558