ไม่ระลึกสภาพที่เป็นอินทรีย์ ไม่เข้าถึงความเป็นอนัตตา


         สภาพที่เป็นอินทรียปัจจัย     ต้องเป็นปัจจัยแก่สภาพธรรมอื่นในขณะนั้น      เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเกิดขึ้นในขณะนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย    จิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกโดยเป็นอินทรียปัจจัยด้วย    เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีจิต   เจตสิกก็เกิดไม่ได้    เพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นมนินทรีย์

    ถาม     ขณะที่เจริญสติ   ก็อาจจะระลึกถึงสภาพที่เป็นอินทรีย์นี้ก็ได้หรือครับ

    สุ.     แน่นอนที่สุด    ถ้าตราบใดที่ยังไม่ระลึกสภาพที่เป็นอินทรีย์    จะไม่เข้าถึงลักษณะที่เป็นอนัตตา


    หมายเลข 6004
    27 ส.ค. 2558