ชีวิตินทริยเจตสิก


       ข้อความในอัฏฐสาลินี    ได้อธิบายชิวิตินทรียะ    ซึ่งเป็นนามธรรม   มีข้อความว่า

       ที่ชื่อว่า   ชีวิต    เพราะเป็นเหตุให้ธรรมที่สัมปยุตต์ด้วยชีวิตนั้นเป็นอยู่ได้    ชื่อว่า อินทรียะ

       ถ้าพบคำว่าสัมปยุตต์    ต้องหมายความถึงนามธรรมเป็นปัจจัยแก่นามธรรมเท่านั้น    ถ้านามธรรมเป็นปัจจัยแก่รูปธรรม    ไม่ใช่สัมปยุตตธรรม    เพราะเหตุว่าสัมปยุตตธรรมหมายความถึง    ธรรมซึ่งมีสภาพซึ่งเกิดร่วมกัน    เข้ากันได้สนิทอย่างดี     ดับพร้อมกัน    มีอารมณ์เดียวกัน    และเกิดที่เดียวกัน

       เพราะฉะนั้นสัมปยุตตธรรม ก็ได้แก่ จิตปรมัตถ์และเจตสิกปรมัตถ์เท่านั้น    เพราะเหตุว่าเป็นนามธรรมด้วยกัน    จึงเข้ากันได้อย่างสนิท    นามธรรมเป็นปัจจัยแก่รูปธรรมได้ไหม   ได้    แต่ไม่สามารถจะเข้ากลมกลืนสนิทเหมือนนามธรรมต่อนามธรรม    เพราะฉะนั้นนามธรรมที่เป็นปัจจัยแก่รูปธรรม    เป็นโดยวิปยุตตปัจจัย   รูปธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดนามธรรมได้ไหม    ได้   แต่ไม่ใช่สภาพธรรมอย่างเดียวกัน   คือ ไม่สามารถที่จะเข้ากันสนิทกลมกลืนเหมือนกับสภาพธรรมซึ่งเกิดพร้อมกัน    ดับพร้อมกัน   มีอารมณ์เดียวกันและเกิดที่เดียวกันได้    เพราะฉะนั้นรูปธรรมใดซึ่งเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดขึ้นได้ โดยเป็นวิปยุตตปัจจัย    เพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยแล้ว     หมายเฉพาะนามธรรม    คือ จิตและเจตสิกเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเท่านั้น

       เพราะฉะนั้นข้อความที่ว่า   

       ที่ชื่อว่า   ชีวิต”   เพราะเป็นเหตุให้ธรรมที่สัมปยุตต์ด้วยชีวิตนั้นเป็นอยู่ได้     ชื่อว่า  อินทรียะ    จึงหมายความถึงชีวิตินทรียเจตสิก    เพราะมีสภาพครอบครองความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งการตามรักษาชีวิตนั่นแล  เป็นอินทรีย์   จึงชื่อว่า  ชีวิตินทรียะ    

       เป็นใหญ่ไหมคะ        ถ้าไม่มีสภาพธรรมทั้งหลาย ก็ตั้งอยู่ไม่ได้    ไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม    เพราะฉะนั้นที่จิตดำรงอยู่แม้ชั่วขณะเล็กน้อย    ก็ให้เห็นว่าเป็นเพราะชีวิตินทรียเจตสิกเกิดร่วมด้วย    คือ อุปถัมภ์จิตและเจตสิกอื่น ๆ ซึ่งเกิดพร้อมกัน      ให้ดำรงอยู่ได้

       เพราะฉะนั้นจึงมีข้อความว่า    

       เพราะว่ามีสภาพเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งการตามรักษาชีวิตนั่นแล เป็นอินทรีย์ จึงชื่อว่า ชีวิตินทรียะ   

       เมื่อว่าโดยลักษณะเป็นต้น    

  ชีวิตินทรียะนั้นมีการอุปถัมภ์รักษาธรรมทั้งหลายที่ไม่แยกจากตน  เป็นลักษณะ  

  มีการทำให้ธรรมเหล่านั้นเป็นไป  เป็นรส

  มีความดำรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นแหละ เป็นปัจจุปัฏฐาน  คือ เป็นอาการที่ปรากฏ

  มีธรรมที่พึงให้เป็นไปได้  เป็นปทัฏฐาน


  หมายเลข 6006
  27 ส.ค. 2558