ความต่างกันและไม่ต่างกันของอินทริย ๒๒


  สำหรับข้อความต่อไป   ก็เป็นข้อความที่วินิจฉัยโดยความต่างกัน  และไม่ต่างกันของอินทริยะ ๒๒   ซึ่งมีข้อความว่า

     โดยความต่างกัน  และไม่ต่างกันนั้น   หมายความว่า   บรรดาอินทรียะเหล่านี้มีความต่างกัน   เฉพาะชีวิตินทรียะเท่านั้น   เพราะชีวิตินทรียะนั้นมี ๒ อย่าง  คือ  รูปชีวิตินทรียะ ๑  อรูปชีวิตินทรียะ ๑   อินทรียะที่เหลือไม่มีความต่างกัน    

  คือ เป็นรูปก็เป็นรูป   เป็นนามก็เป็นนาม   ไม่เหมือนชีวิตินทริยะ   ซึ่งเป็นรูปชีวิตินทรียะ ๑  และเป็นอรูป  คือ  นามชีวิตินทรียะ ๑   

     ในเรื่องอินทรียะนี้  พึงทราบวินิจฉัยโดยความต่างกันและไม่ต่างกัน   ดังกล่าวมานี้แล

  มีท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหม   ในเรื่องของการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอินทรียะโดยลำดับ  และโดยความต่างกันและไม่ต่างกัน


  หมายเลข 5957
  27 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari