ที่ว่าปล่อยวาง ปล่อยวางโดยอย่างไร


      ผู้ฟัง ในความเข้าใจสติปัฏฐานก็คือระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีสติระลึกรู้ปัจจุบัน เท่าที่ฟังมา คือระลึกอยู่แค่นี้ยังไม่มากกว่านี้

      อ.วิชัย การศึกษาเรื่องรูป เกื้อกูลแก่สติปัฏฐานอย่างไรบ้าง

      ผู้ฟัง คิดว่าในการปล่อยวาง คือ ไม่ยึดติด และสุดท้ายก็คงเป็นแค่สี กลิ่น รส โอชาแค่นี้

      อ.วิชัย ที่ว่าปล่อยวาง ปล่อยวางโดยอย่างไร

      ผู้ฟัง ปล่อยวางโดยความมีปัญญารู้ว่า มันไม่ใช่ครับ

      อ.วิชัย ไม่ใช่ตัวตน เพราะว่าขณะนี้มีความสำคัญว่าเป็นเรา เนื่องจากเห็นก็เป็นเราเห็น ได้ยินก็เป็นเราได้ยิน แต่โดยการศึกษามีจิตที่เป็นนามธรรมรู้ เกิดขึ้นรู้ แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งความจริงอย่างนี้ แต่การสั่งสมความไม่รู้มาเนิ่นนานก็ไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงได้ ดังนั้นจึงต้องอบรมในขั้นการฟัง เป็นการเริ่มความเข้าใจ แต่ความเข้าใจขั้นนั้นยังไม่ใช่ปัญญาที่รู้ในลักษณะของสภาพธรรม

      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 364


  หมายเลข 12855
  28 ธ.ค. 2566