ชวนจิตทางปัญจทวารและทางมโนทวาร


      ผู้ฟัง คุณธีรพันธ์คะ มีคำถามจากท่านผู้ฟังว่า ชวนะทางปัญจทวารเกิดทางมโนทวารใช่ไหม

      อ.ธีรพันธ์ ชวนะทางปัญจทวารจะไปเกิดทางมโนทวารไม่ได้ แต่ว่าถ้าชวนะทางปัญจทวารเป็นกุศล ทางมโนทวารที่เกิดสืบต่อ ก็จะมีอารมณ์เดียวกันกับทางปัญจทวาร และเป็นชวนะที่เป็นจิตชาติกุศลเหมือนกัน

      ผู้ฟัง และชวนะที่เกิดทางมโนทวารก็เป็นอารมณ์เดียวกัน คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ ใช่ไหม

      อ.ธีรพันธ์ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าทางปัญจทวารเป็นโลภะ ทางมโนทวารก็เป็นโลภะ ถ้าเป็นโทสะ ทางมโนทวารก็เป็นโทสะ ถ้าทางปัญจทวารเป็นโมหะ ทางมโนทวารก็เป็นโมหะเหมือนกัน เพราะสภาพธรรมนั้นเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็ว ทางปัญจทวารเกิดขึ้น จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ใด ภวังคจิตคั่น แล้วมโนทวารเกิดสืบต่อ ก็มีอารมณ์เดียวกัน และจิตเป็นชาติเดียวกัน คือ เป็นชาติกุศล หรืออกุศล หรือกิริยา


      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 361


  หมายเลข 12532
  28 ธ.ค. 2566