อวินิพโภครูป ๘


      ผู้ฟัง ถ้าอย่างนั้นอรรถของคำว่า “อวินิพโภครูป” ก็คือกลุ่มที่เล็กที่สุด และแยกไม่ได้ ใช่ไหมครับ ที่แยกไม่ได้ เพราะกลุ่มของเขาเมื่อมีปัจจัยก็เกิดพร้อมกัน ๘ รูปนี้จะขาดกันไม่ได้ และจะมีรูปอื่นเข้ามาแทรกไม่ได้ เว้นแต่เป็นกลุ่มที่มากกว่านี้ใช่ไหมครับ

      ท่านอาจารย์ ถ้าแยกไม่ได้ ก็แยกไม่ได้ไปตลอดกาล เป็นการแสดงประเภทของรูปเท่านั้นเองว่า ในบรรดารูป ๒๘ รูปใดเป็นมหาภูตรูป รูปใดเป็นอุปาทายรูป และในกลาปหนึ่งจะมีรูปน้อยที่สุดกี่รูป

      ผู้ฟัง ตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละรูปๆ

      ท่านอาจารย์ ให้เข้าใจได้ถูกต้อง

      ผู้ฟัง ถ้ามีมหาภูตรูป ก็ต้องมีอุปาทายรูป เมื่อเกิดร่วมด้วยแล้ว ก็จะต้องแล้วแต่เป็นกลาปไหน จะมีกลุ่มที่เกิดพร้อมกันกี่รูปด้วย


      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 361


  หมายเลข 12534
  28 ธ.ค. 2566