ค่อยๆ ละคลายการยึดถือได้อย่างไร พอ.5299


  นภา ทุกข์เพราะความคิดและคิดนั้นก็คิดแต่อกุศล

  สุ. อกุศลเกิดแล้ว ควรรู้ หรือควรเสียใจ หรือควรไปทำอะไร เห็นไหมคะ มีตัวเราที่ไม่ชอบอกุศล หาทางที่จะไม่ให้อกุศลเกิด แต่ไม่รู้ว่า อกุศลไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะไม่มีอกุศล เพราะขณะนั้นก็เป็นอกุศลแล้ว

  นภา แล้วหนูควรจะเข้าใจอย่างไร

  สุ. ฟังธรรม ขณะนี้มีธรรม รู้ว่าเป็นธรรม การรู้ลักษณะของสภาพธรรมเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ค่อยๆ ละคลายการยึดถือ หรือการเข้าใจว่าเป็นเรา ทีละเล็กทีละน้อย จนกว่าจะดับหมด ไม่มีเหลืออีกเลย

  นี่คือมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง ไม่ใช่พึ่งให้มีอกุศลเยอะๆ ให้มีความไม่รู้มากๆ แต่พึ่งเพื่อจะได้เข้าใจถูก เห็นถูก จนสามารถดับกิเลสอกุศลได้หมด ไม่เหลืออีกเลย


  หมายเลข 12236
  2 ต.ค. 2564