ตั้งจิตอธิษฐาน พอ.5269


  ธีรพันธ์     การศึกษาธรรมอาศัยกาลเวลา เพราะว่าธรรมคงทนต่อการพิสูจน์ แต่ว่าการรู้ลักษณะของสภาพธรรม ก็ไม่ใช่ความเป็นเราที่จะไปรู้ แต่ต้องเป็นสติสัมปชัญญะ ไม่ว่าจะเป็นขั้นทาน ขั้นศีล แต่ว่าการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรม มีสัมปชัญญะ การรู้ตัวทั่วพร้อม คือ มีปัญญานั่นเอง

  ประพันธ์     ขอกราบเรียนถามอาจารย์สุจินต์ว่า เวลาผมทำทาน หรือรักษาศีลก็ตาม ผมก็ตั้งอธิษฐานขอให้ถึงฝั่งพระนิพพาน หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิด คือ การอธิษฐานอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่า และเป็นโลภะหรือเปล่า

  สุ.     คนอื่นคงทราบไม่ได้ เพราะว่าจริงๆแล้วตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ โดยเฉพาะโลภะ สามารถจะพอใจในธรรมทุกประเภทได้ เว้นนิพพาน แต่ต้องเป็นลักษณะนิพพาน นิพพานจริงๆ  โลภะไม่สามารถติดข้องในสภาพของนิพพานได้ แต่ว่าขณะใดที่เป็นเพียงชื่อ ก็ไม่ทราบว่ามีความเข้าใจลักษณะของนิพพานระดับไหน ที่จะกล่าวว่าเป็นโลภะ หรือไม่ใช่โลภะ เพราะว่าบางคนก็คิดว่า นิพพานเป็นสถานที่เหมือนสุขาวดี ไปสู่สถานที่นั้น ก็จะมีแต่ความ จะใช้คำว่า สงบ หรืออะไรก็ได้ สบาย อาจจะเข้าใจอย่างนั้น

          เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ถ้าเป็นผู้สะสมปัญญามาแล้ว มีความเข้าใจสภาพของนิพพาน และรู้ว่านิพพานไม่ใช่ถึงเพียงด้วยความต้องการ แต่ต้องถึงเมื่อพร้อมด้วยเหตุ และเหตุหนึ่งก็คือ การมีโอกาสได้ฟังธรรม

          เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้เข้าใจจริงๆ แล้วอบรมเจริญปัญญาที่จะเห็นถูก เข้าใจถูก ไม่ใช่เพียงต้องการถึงนิพพาน แต่จะไปนิพพานโดยความไม่รู้ หรือโดยความอยาก อันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่เป็นผู้ที่รู้ว่า ปัญญาเท่านั้นที่จะรู้แจ้งนิพพานได้ แต่ว่าขณะนี้มีสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เริ่มต้นด้วยการฟังให้เข้าใจสิ่งที่มี เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นกุศลในอดีตที่เคยได้ยินได้ฟังมา และไม่ปรารถนาสิ่งอื่น แต่ต้องรู้ว่า เป็นการปรารถนาที่จะดับกิเลส ปรารถนาที่จะมีปัญญาที่จะมีความเห็นถูกในสภาพธรรม ถ้ามีความเห็นถูกในสภาพธรรมที่ปรากฏ ไม่ต้องห่วงเรื่องนิพพาน เพราะเหตุว่าขณะที่เป็นที่ตรงและจริงใจ มีสภาพธรรมกำลังปรากฏ และไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้น

          เพราะฉะนั้นที่ไหน เมื่อไร ที่ทำให้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงได้ เป็นผู้ตรงต่อสัจจะว่า ฟังเพื่อเข้าใจถูก มีความไม่เห็นผิดในสิ่งที่ปรากฏ ถ้าเป็นอย่างนี้การฟังก็เป็นประโยชน์ เพราะเหตุว่าฟังเพื่อเข้าใจถูก และเมื่อปัญญาความเข้าใจถูกเกิดขึ้น คิดก็ถูก ทำก็ถูก จนกระทั่งน้อมไปสู่การรู้แจ้งลักษณะของนิพพานได้

          นิพพานเป็นธรรมที่ปัญญาสามารถรู้แจ้งได้ เมื่อได้อบรมแล้ว  แต่ถ้ายังไม่อบรม ปัญญาก็ไม่สามารถรู้แจ้งนิพพานได้เลย ถ้าไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ ยังไม่ใช่การไปรู้แจ้งนิพพานได้

   


  หมายเลข 12051
  20 พ.ค. 2564