โมหะจะไม่เกิดกับวิบากจิตใดๆ พอ.5245


  เด่นพงศ์   ผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลในอนาคต ไม่มีโมหเจตสิกมาตั้งแต่เกิด

  สุ.   โมหะจะเกิดกับวิบากจิตไม่ได้เลย และจิตที่ทำปฏิสนธิกิจกับภวังค์เป็นจิตประเภทที่เป็นวิบาก เพราะฉะนั้นไม่มีวิบากจิตของใครทั้งสิ้นที่จะมีโมหเจตสิกเกิดร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉาน คนที่เกิดในนรก เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นใครก็ตามแต่ อกุศลเจตสิก๑๔ ประเภทนั้น เมื่อเกิดขึ้นต้องเป็นอกุศล จะเป็นวิบากไม่ได้

  เด่นพงศ์   ถ้าอย่างนั้นคำถามอาจารย์สุรีย์ คงเป็นตอนที่ภวังคจิตของคนที่จะเป็นพระอรหันต์ คล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบ

  สุ.   แต่ว่าผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ในชาตินั้น ต้องมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย มิฉะนั้นจะเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้

  เด่นพงศ์   แต่ว่าไม่ใช่โมหเจตสิก

  สุ.   โมหะจะไม่เกิดกับวิบากจิตใดๆทั้งสิ้น ขณะใดที่อกุศลเจตสิก ๑ ใน ๑๔ เกิด จิตนั้นต้องเป็นอกุศลเท่านั้น เป็นอย่างอื่นไม่ได้

  อรรณพ   การปฏิสนธิ ถ้าปฏิสนธิด้วยปัญญา เป็นผลของกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา แล้วก็จะมีภวังคจิตซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบด้วยปัญญา พร้อมที่จะเจริญของปัญญา แต่ถ้าภวังคจิตไม่ประกอบด้วยปัญญา การเข้าใจธรรม การอบรมเจริญปัญญา ก็ยากกว่า และไม่สามารถบรรลุรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้สำหรับผู้ที่เป็นทวิเหตุกบุคคล


  หมายเลข 11828
  29 ม.ค. 2563