บุคคลประเภทต่างๆ


      เด่นพงศ์ ที่กระผมกราบเรียนถามเมื่อกี้นี้ กระผมหมายความว่า เราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่า มาสว่าง เอาความร่ำรวยเป็นเกณฑ์ หรือเอาสภาพจิตเป็นเกณฑ์

      สุ. เราในยุคนี้สมัยนี้ มีข้อความในพระไตรปิฎก แล้วเราก็คิดของเราเอง และสนทนากันด้วยความเห็นต่างๆ กัน แต่ถ้าจะยกข้อความในพระไตรปิฎก และอรรถกถา มีทรงแสดงไว้ว่าใครมืดมา สว่างไป ใครสว่างมา มืดไป หรือใครมืดมา มืดไป หรือใครสว่างมา สว่างไป ถ้าเราจะศึกษาตามพระไตรปิฎก เราก็คงจะเข้าใจในเหตุผลขึ้น

      ธิดารัตน์ ในอรรถกถาท่านอธิบายเอาไว้ อรรถกถาบุคคลผู้มืดมา มืดไป เป็นต้น ท่านก็จะมี บุคคลใดประกอบด้วยความมืดเป็นต้นว่า เกิดมาในตระกูลต่ำ เป็นต้น เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นก็จะชื่อว่า เป็นผู้มืด บุคคลที่มีความมืดไปเบื้องหน้า เพราะเข้าถึงความมืด คือ นรก ด้วยทุจริตทั้งหลาย มีกายทุจริต เป็นต้น ก็คือบุคคลที่เกิดมาตระกูลต่ำ แล้วก็ยังประมาท ประกอบด้วยทุจริตต่างๆ มีกายทุจริต เมื่อกระทำบาป ก็จะต้องมีผล คือ ปฏิสนธิในนรก หรือในอบายภูมินั่นเอง

      อันนี้คือที่ท่านยกตัวอย่างไว้เป็นบุคคลต่างๆ

      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 246


  หมายเลข 11831
  10 ม.ค. 2567