บุคคลประเภทต่างๆ พอ.5246


  เด่นพงศ์   ที่กระผมกราบเรียนถามเมื่อกี้นี้ กระผมหมายความว่า เราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่า มาสว่าง เอาความร่ำรวยเป็นเกณฑ์ หรือเอาสภาพจิตเป็นเกณฑ์

  สุ.   เราในยุคนี้สมัยนี้ มีข้อความในพระไตรปิฎก แล้วเราก็คิดของเราเอง และสนทนากันด้วยความเห็นต่างๆกัน  แต่ถ้าจะยกข้อความในพระไตรปิฎกและอรรถกถา มีทรงแสดงไว้ว่าใครมืดมา สว่างไป ใครสว่างมา มืดไป หรือใครมืดมา มืดไป หรือใครสว่างมา สว่างไป ถ้าเราจะศึกษาตามพระไตรปิฎก เราก็คงจะเข้าใจในเหตุผลขึ้น

  ธิดารัตน์   ในอรรถกถาท่านอธิบายเอาไว้ อรรถกถาบุคคลผู้มืดมา มืดไป เป็นต้น ท่านก็จะมี บุคคลใดประกอบด้วยความมืดเป็นต้นว่า เกิดมาในตระกูลต่ำ เป็นต้น เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นก็จะชื่อว่า เป็นผู้มืด บุคคลที่มีความมืดไปเบื้องหน้า เพราะเข้าถึงความมืด คือ นรก ด้วยทุจริตทั้งหลาย มีกายทุจริต เป็นต้น ก็คือบุคคลที่เกิดมาตระกูลต่ำ แล้วก็ยังประมาท ประกอบด้วยทุจริตต่างๆ มีกายทุจริต เมื่อกระทำบาป ก็จะต้องมีผล คือ ปฏิสนธิในนรก หรือในอบายภูมินั่นเอง

  อันนี้คือที่ท่านยกตัวอย่างไว้เป็นบุคคลต่างๆ

   


  หมายเลข 11831
  31 ม.ค. 2563