เหตุเกิดวิกฤตพระพุทธศาสนา


    พระธรรมแสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีจริง จึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย ซึ่งธัมมะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างขณะนี้ ที่เกิดตามปัจจัยแล้วก็ดับไป แต่ถ้าไม่ฟัง ไม่ศึกษา ไม่เข้าใจ ก็ทำให้พระศาสนาเสื่อมลงจนถึงระดับวิกฤต ดังเช่น ปัจจุบันนี้ ที่มักจะเชื่อคำของผู้ที่ไม่ได้แสดงตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 11810
    4 ธ.ค. 2562