แก้วิกฤตพระพุทธศาสนาได้อย่างไร


    จะแก้วิกฤตพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ เพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวพุทธมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของพระธรรมวินัย หรือไม่ เพียงใด


    หมายเลข 11811
    4 ธ.ค. 2562