เพราะเห็นแก่ตัว


    เพราะไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงยึดถือว่ามีตัวเรา และมีความเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นเหตุทำให้มีการกระทำทุจริตต่างๆ เพื่อตัวเอง


    หมายเลข 11812
    23 ก.ย. 2566