ไม่มีปีเก่าปีใหม่


    เพราะมีสภาพธรรมที่เกิดดับสืบต่อตามเหตุปัจจัย จึงมีสมมติบัญญัติเป็นวัน เดือน ปี แต่เพราะความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงมีความยึดถือในบัญญัติ เช่น วันเวลา ว่าเป็นจริง


    หมายเลข 11815
    4 ธ.ค. 2562