คิดจะละอกุศล


    อกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดี ควรละ แต่จะละด้วยความเป็นตัวเราที่เพียงคิดจะละ หรือละได้ด้วยปัญญาที่เข้าใจถูกในความเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11813
    4 ธ.ค. 2562