งามความจริง


    พระธรรมแสดงถึงความจริงอย่างถึงที่สุด จึงเป็นความงามอย่างยิ่งตั้งแต่ขั้นความเข้าใจพระธรรมคำสอนจากการฟัง ขั้นที่เริ่มรู้ตรงตามความจริงที่ปรากฏ และขั้นประจักษ์แจ้งในลักษณะสภาพธรรมตามลำดับ จนดับกิเลสได้ในที่สุด


    หมายเลข 11807
    4 ธ.ค. 2562