กฐิน


    ตามพระธรรมวินัยกฐินคืออะไร และคฤหัสถ์จะเกี่ยวข้องกับกฐินได้อย่างไรบ้าง


    หมายเลข 11805
    4 ธ.ค. 2562