กำลังของการสะสม


    การประพฤติเป็นไปของแต่ละบุคคลเกิดจากการสะสมอัธยาศัยในจิต ดังนั้นการได้มีโอกาสสะสมความเข้าใจถูกในธัมมะที่ไม่ใช่เรา โดยอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะได้ประจักษ์แจ้งความจริงต่อไป


    หมายเลข 11804
    4 ธ.ค. 2562