ศรัทธากับโลภะ


    เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น จึงสามารถมีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมได้ตามความเป็นจริง เช่น ศรัทธาเป็นสภาพที่ผ่องใสดีงาม ไม่ใช่โลภะที่เป็นอกุศลที่ติดข้อง ไม่ผ่องใส


    หมายเลข 11803
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari