ศรัทธากับโลภะ


    เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น จึงสามารถมีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมได้ตามความเป็นจริง เช่น ศรัทธาเป็นสภาพที่ผ่องใสดีงาม ไม่ใช่โลภะที่เป็นอกุศลที่ติดข้อง ไม่ผ่องใส


    หมายเลข 11803
    4 ธ.ค. 2562