ควรเรียกให้มาดู


      ท่านอาจารย์ เดี๋ยวนี้กำลังเห็น เห็นทุกวัน นานแล้วด้วย แล้วก็ได้ยินคำว่า เห็นไม่ใช่เราก็ฟังไปแล้วเมื่อไหร่จะไม่ใช่เรา ถ้าไม่ฟังเลย มีทางไหมที่จะรู้ ทุกครั้งควรเรียกให้มาดู ใช่ไหมภาษาไทย ภาษาบาลีว่าอะไรคุณวิชัย

      อ.วิชัย เอหิปัสสิโก

      ท่านอาจารย์ อยู่ตรงนี้ แล้วเรียกให้มาดูอะไร อะไรควรดูอย่างยิ่งเห็นไหม เดี๋ยวนี้ ถ้าไม่พูดบ่อยๆ ดูอื่น ดูม่าน ดูอะไรๆ ดอกไม้ลวดลายต่างๆ แต่ควรเรียกให้มาดูสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งคือ เดี๋ยวนี้เห็น เรียกทุกวัน เห็นเกิด และเห็นก็ดับไป ขณะนี้เห็นกำลังเกิดดับ เรียกเถอะเรียกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะดู

      พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกให้มาดู ๔๕ ปีทุกคำ เพราะฉะนั้น ก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ควรจะดูให้เข้าใจให้ถูกต้องยิ่งกว่า สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วจะเอาคำไหนมาชวน มาเรียกนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำ ไม่ลืม ทุกคำให้มาดู ให้เข้าใจ สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ มายาก กี่ปีที่ได้ฟังเป็นคนบอก ๘ ปีบางคนบอก ๑๐ ปี ดูอะไร ไม่ใช่อื่นไกลเลย สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ซึ่งกำลังเรียกอยู่ตลอดเวลาด้วยคำของพระองค์ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะให้เรียกให้ดูอะไร นอกจากสิ่งที่ควรดูยิ่ง คือควรรู้ยิ่ง

      อ.อรรณพ สีปรากฎอยู่ ก็ไม่ได้สนใจในลักษณะของสีที่จะปรากฏตามความเป็นจริงก็เป็นดอกไม้ เป็นคนเป็นอะไร แล้วก็สนใจคน สนใจดอกไม้ สนใจเรื่องราวอะไร มากกว่าที่จะใส่ใจในลักษณะของตัวจริงที่ปรากฎ

      ท่านอาจารย์ ขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิด รู้คุณไหม ที่กว่าจะได้มาถึงด้วยคำของพระองค์ที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฎ เห็นคือ เริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ปัญญาระดับนั้นเกิดได้เอง แต่จากการที่ได้ฟังแล้วเข้าใจ ก็จะเห็นได้เลย ขณะนี้ได้เข้าใจ เห็นพระคุณแล้ว และยิ่งขณะที่กำลังเข้าถึงลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจ ซึ่งเป็นสติปัฏฐาน จะรู้มั้ยว่า จะไม่มีโอกาสเกิดขณะนั้นเลย ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกถึงคุณเมื่อได้เข้าใจธรรม เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุนี้ศรัทธาของพระอริยบุคคลจึงมั่นคงกว่าผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคล


  หมายเลข 11800
  31 ธ.ค. 2566