เกิดแล้วดับไม่กลับมา


    สิ่งที่คิดว่าเป็นเรา แท้จริงก็คือธัมมะแต่ละหนึ่ง ที่เพียงเกิดแล้วก็ดับไป ไม่กลับมาอีกเลย


    หมายเลข 11799
    4 ธ.ค. 2562