ปัญญาละความเป็นเรา


    การที่จะละคลายความยึดถือว่าเป็นเราได้ ก็ต้องด้วยปัญญาที่ค่อยๆอบรมเจริญขึ้น ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11797
    4 ธ.ค. 2562