จำผิด


    จำผิดว่ามีบุคคล สิ่งของ และเรื่องราวต่างๆ เพราะยังไม่ได้เข้าใจในความเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง


    หมายเลข 11795
    4 ธ.ค. 2562