ไม่เดือดร้อนกับอกุศล


    ถ้าเข้าใจว่าเป็นธัมมะที่เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่เดือดร้อน


    หมายเลข 11794
    4 ธ.ค. 2562