พุทธศาสนาเถรวาท


    เถรวาทะ คือวาจาที่มั่นคงตรงตามพระธรรมวินัย ด้วยความเข้าใจธัมมะ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนพระธรรมวินัยเลย


    หมายเลข 11793
    4 ธ.ค. 2562