เกิดแล้วเป็นเรา


    เกิดมาแล้ว ก็มีความยึดถือว่าเป็นเราของเรา ทั้งๆที่แต่ละสิ่งที่เคยยึดถือก็หมดไปไม่เหลือเลย และก็จะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปในทุกภพชาติ ดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้เข้าใจความจริงจากการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 11792
    4 ธ.ค. 2562