ศรัทธาคืออย่างไร


    ศรัทธา เป็นสภาพที่ปรุงแต่งให้จิตผ่องใส แต่การที่จะเข้าใจในลักษณะสภาพธรรมใด เช่น ศรัทธา ต้องเป็นการค่อยๆ เข้าใจจากการฟังพระธรรมไปโดยลำดับ


    หมายเลข 11791
    23 ก.ย. 2566