ศรัทธาคืออย่างไร


    ศรัทธา เป็นสภาพที่ปรุงแต่งให้จิตผ่องใส แต่การที่จะเข้าใจในลักษณะสภาพธรรมใด เช่น ศรัทธา ต้องเป็นการค่อยๆเข้าใจจากการฟังพระธรรมไปโดยลำดับ


    หมายเลข 11791
    4 ธ.ค. 2562